• Mahamrityunjaya mantra

  OM TRYAMBAKAM YAJAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM
  URVAARUKAMIVA BANDHANAAN
  MRITYUR MUKSHIYA MAMRITAT

  Mantra de guérison du corps et de l'esprit, et de protection contre la mort et la douleur.

 • Gayatri mantra

  OM BHUR BHUVAH SWAH TAT SAVITUR VARENYAM BHARGO DEVASYA DHIMAHI
  DHIYO YO NAT PRACHODAYAT

  Mantra qui augmente l'énergie créatrice de l'esprit et du corps, l'énergie pranique.

 • Asato Ma

  OM ASATO MA SADGHAMAYA
  TAMASO MA JYOTIR GAMAYA MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA

  SARVESHAM SVASTIR BHAVATU
  SARVESHAM SHANTIR BHAVATU
  SARVESHAM POORNAM BHAVATU
  SARVESHAM MANGALAM BHAVATU

  LOKAH SAMASTHA SUKINHO BHAVANTU
  LOKAH SAMASTHA SUKINHO BHAVANTU
  NAHAM KARTA HARI KARTA
  HARI KARTA HI KEVALAM

  Mantra de paix universelle